المان وودمارت

اعضا تیم ما

مشاهده اعضا شرکت ما 
اعضا تیم

مهران هاشمی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

محمد مهران فر

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

مریم جمالی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

فاطمه همتی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

محسن لطیفی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

زهرا محسنی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

ماهان حشمتی

مدیر عامل ، بنیانگذار
اعضا تیم

مهدی عباسیان

مدیر عامل ، بنیانگذار
المان وودمارت

اعضا تیم ما

نمایش اعضا شرکت 

اعضا تیم

علی براهیمی

سرآشپز

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

طه کریمی

سرآشپز

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

مجتبی خلیلی

سرآشپز

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

حامد هلیلی

سرآشپز

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

المان وودمارت

اعضا تیم ما

نمایش اعضا شرکت ما

اعضا تیم

مهراد پناهی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان 

اعضا تیم

مریم حاتمی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان 

اعضا تیم

عرفان محمدی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان 

اعضا تیم

مینا ابراهیمی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان 

المان وودمارت

اعضا تیم ما

نمایش اعضا شرکت 

اعضا تیم

علی ابراهیمی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

فاطمه همتی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

تینا احمدی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی 

اعضا تیم

حسین ایزدی

مدیر عامل ، بنیانگذار

عالی ترین مدیر اجرایی در یک شرکت یا سازمان است. مدیرعامل مسئولیت موفقیت کلی یک سازمان را بر عهده دارد. مدیر ارشد اجرایی